-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, April 25, 2002

آماری که بتازگی منتشر شده نشان ميدهد که درحال حاضر 56 ميليون چينی از منزل مسکونی خود به اينترنت دسترسی دارند. بعبارت ديگر بعد از آمريکا با 156 ميليون مشترک، کشور چين پر رفت و آمدترين سيستم اينترنتی را دارد. بدنبال چين به ترتيب ژاپن با 51.3 میلیون، آلمان با 32.2میلیون، و انگلستان با 29.9 میلیون مشترک قرار گرفته اند. اگرچه با در نظر گرفتن جمعيت، فعلا رقم مشتريان اينترنت در اين کشور بيش از 5 درصد نيست [در مقابل آمريکا با 56 درصد] ، اما به دليل وسعت کشور و برنامه ريزی های جاری، ظرفيت توسعه اينترنت درچين از همه جا بيشتر است.
پيش بينی میشود که در طول 4 تا 5 سال آينده حدود 250 ميليون چينی مشتری اينترنت خواهند شد. چين کوشش می کند که روبنای اقتصادی خود را با همکاری و سرمايه گذاری کشور های غربی بسرعت توسعه دهد تا خود را برای پذيرايی از اين جمعيت بر روی خطوط ارتباطی اينترنت آماده سازد. کليد اين توسعه، بسط و بهبود ارتباطات تلفنی کشور است. فعلا 35 درصد مردم چين در منازل خود خط مستقيم تلفن دارند که اين رقم نيز بسرعت در حال ازدياد است. به اين ترتيب بنظر ميرسد که چين در اين دهه به بزرگترين قدرت cyber space تبديل خواهد شد. اما جهت ناروشن قضييه اينست که کماکان دولت اين کشور درمورد استفاده از اينترنت سانسور اعمال می کند. بايد ديد که آيا اين گسترش پهناور ارتباطات قادر خواهد بود که آزادی های بيشتری را برای مردم چين بهمراه بياورد؟


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved