-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, April 20, 2002

Amen فيلم پرسرو صدای کوستا گاوراس کارگردان يونانی بزودی در کشورهای مختلف بروی اکران ميرود و احتمال اين است که نمايش آن به موضوعی سياسی تبديل شود. داستان فيلم آمن بر روی دو دستگاه قدرت در دوره جنگ دوم ميچرخد؛ يکی ماشين کشتار و آدم سوزی نازی و ديگری ديپلماسی واتيکان. همچنين اين فيلم زندگی و مبارزه دو شخصيت در درون اين جبهه ها را ترسيم می کند: شيميدان و افسری نازی که در مخالفت با آلمان هيتلری جنايات هولناک آنان را به اطلاع متحدين و واتيکان ميرساند [که چهره ای حقيقی است] و ديگری کشيشی جوان که در برابر بيتفاوتی و چشم پوشی های "پاپ پيو دوازدهم" و واتيکان دربرابر جنايات هيتلر می ايستد. گاوراس می گويد او سمبل آن 3000 کشيش آزاديخواهی است که به تصديق تاريخ در اين مبارزه جان باختند. اين اولين باری نيست که موضوع سکوت و مماشات واتيکان در برابر هيتلر از طريق يک کار هنری به بحث گذاشته می شود. چنين آثاری معمولا به موضوع مجادلات سياسی در مورد حق آزادی بيان و واکنش مراکز مذهبی در برابر آن تبديل می شود. در اينجا پوستر فيلم را می بينيد که در آن بر روی زمينه ای سياه نشان نازی های آلمان با صليب ادغام شده است.
... گزارش کوتاهی در مورد فيلم کوستاو گاوراس که در 12 ماه جون در نيويورک بروی صحنه ميرود.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved