-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, April 28, 2002

... در دهه دوم قرن پيش، معماران چک با در نظرگرفتن اصول کوبيسم در نقاشی، سبک منحصر و مشخصی در معماری بوجود آوردند. اين سبک به دو جهت در نوع خود انقلابی بود. اولا فرم نماهای بيرونی از سبک های ديگر معماری، چه تاريخی و چه معاصر، متفاوت است. دوم استفاده آنان از بتون مصلح در استراکچر ساختمان هاست. از اين نظرات، مضمون اين سبک در مقايسه با مدرنيسم که در روبنای ساختمان به ساده گرايی کامل همراه با ابراز بيانی مختصر بسنده می کند، غنی تر است. ولی در عوض نقشه عمومی ساختمان های کوبيستی تا حد کارهای مدرنيست ها راديکال نيست.
در عين حال، بررسی کارهای معماری کوبيسم اين سئوال را بوجود می آورد که آيا تمامی مشخصات اين سبک در نقاشی مانند شفافيت ها یا طرز بيان عوامل سه و چهار بعدی، و بالاخره عنصر پيچيدگی و ناروشن بودن، اصولا ميتواند با موفقيت تعميم يابد؟


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved