-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, April 10, 2002

.... خوب، حالا بنظر ميرسد وقت درست کردن شکل و شمائل اين سايت است. در چند روزه گذشته از روی ناشی گری قالب اين سايت دستکاری شده که وقت ترميم آن است. اميدوارم که بزودی اين مشکلات حل شود. ... پس تا بعد و به اميد ديدار.
برای آشنايی با چگونگی ساختن وبلوگ فارسی به سايت آقای حسين درخشان مراجعه کنيد. همچنين آقای احسان چندين قالب وبلوگ فارسی تهيه کرده که ميتوانيد روی سايت ايشان، آنها را پيدا کنيد. با تشکر فراوان از اين دوستان ...


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved