-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, April 15, 2002

در ايران صحبت انحصار اينترنت در دست دولت است قبل از اينکه هنوز توسعه ای بيابد. موضوع اينترنت با همه خوب و بد آن، موضوع از انحصار خارج کردن اطلاعات از دست يک اقليت محدود و قرار دادن وسيع آن دراختيار مردم است. وگرنه اسم اش ميشود چماق. چون محاسن تکنولوژی جديد به صاحبان قدرت ميرسد، و خرکاری هايش به مردم. ... در توسعه دموکراسی و اصلاحات از بسياری جوانب مشکلات نوع جديدی بوجود می آيد، اما اين قيمتی است که اکثر جوامع موجود بخاطر بهزيستی اتباع خود حاضر شده اند تا پرداخت کنند. و بنظر ميرسد که از تصميم گيری خود راضی هستند. اين ها جزو مواردی است که بجز وضع موجود، روند آينده را هم تعيين می کند و لطمات تصميمات اشتباه در باره آن تا مدت ها همراه خواهد بود.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved