-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, April 18, 2002

هفته "تهاجم بهاره" در ايتاليا شروع شد. هر سال تحت اين عنوان فعاليت های فرهنگی گسترده ای در اين کشور جريان ميابد. موزه ها و آثار باستانی بطور رايگان در معرض ديد عموم قرار ميگيرند. سينماها، تاترها و سالن های نمايش با بليط ارزان و يا مجانی تسهيلات شرکت عمومی را فراهم ميکنند. نمايشگاه ها و گالری های متعددی براه می افتد. هنرمندان جوان در کنار اساتيد فن برای شرکت در اين جنبش عمومی از پيش تدارک می بينند و کارهای هنری جديدی عرضه ميکنند. خلاصه همه جا بهمراه نسيم بهار بوی هنر و فرهنگ می پيچد. عليرغم همه مشکلات سياسی، ايتاليايی ها اين سنت عالی را امسال هم دنبال ميکنند و اينگونه به استقبال بهار ميروند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved