-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, April 21, 2002

نمايش اسلايد از کارهای معلمان يک کالج هنر در کاليفرنيا. در تعداد زيادی از مدارس هنری آمریکا معلمانی تدريس می کنند که در رشته خود بطور حرفه ای فعال باشند. اين مدرسه در شهر اوکلند است.
... اين هم قيافه شاگردان اين مدرسه هنری. تصاوير بعد از چند ثانيه تغيير می کنند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved