-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, April 22, 2002

نتايج دور اول انتخابات فرانسه مثل بشکه آب سردی بود که روی صورت مردم اين کشور پاشيده شد. فرانسوی ها که دو سه سال پيش به اتريش ايراد می گرفتند که چگونه سياستمداران دست راستی نژادپرست توانسته اند در آن کشور به قدرت برسند، خود به ناباب ترین این نوع سیاستمداران در اروپا رای داده اند. البته حالا که نتايج بيرون آمده، همه از خواب پريده اند و اعتراض می کنند. بنظر ميرسد که موقع رای گيری بسياری با اين وسيله تعيين سرنوشت در سيستم حکومتی، تحت عناوين مختلف، بچه گانه و غير سياسی برخورد کرده اند، و حالا با نتايج وخيم آن روبرو شده اند. از جمله 40درصد جوانان اصلا در رای گيری شرکت نکردند. و رای پراکنده مردم به يک دوجين نامزدهای مختلف نيروهای چپ و مترقی باعث شده که نماينده راست های افراطی در 9 ايالت از بين 22 ايالت بيشترين آرا را کسب کند. پس گويا فرق نمی کند کجای دنيا، اگر انتخابات وسيله تغيير پذيرفته شود، ديگر شوخی بردار نيست و موقع رای دادن [يا رای ندادن] بايد به عواقب انتخاب و پيامدهای پيچيده آن توجه کرد. البته فکر نکنيد که منظورم از هر کجای دنيا ايران است، در آنجا انتخابات شد اما تغييری نشد.
تصوير رهبر سوسياليست های فرانسه که بعد از شکست انتخاباتی از سياست کناره گرفت.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved