-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, April 27, 2002

مکتب هنری کوبيسم با نام "پابلو پيکاسو" همراه است، اما به اينجا ختم نميشود. اولا همزمان با پيکاسو هنرمندان ديگری چون "جرج براک" در نقاشی از اين سبک پيروی کرده اند. بعلاوه آثار بسياری در رشته های ديگر هنری با تبعيت از اين سبک خلق شده است، از جمله در معماری. شهر پراگ زادگاه بسياری از اين آثار است. تصویر کوچک صفحه يک نمونه از آنست. يک تير چراغ برق در يکی از خيابانهای شهر پراگ.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved