-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, April 08, 2002

در حين تحقيق درباره زندگی برنارد شاو نمايشنامه نويس و منقد ايرلندی، مختصرا به مطالعه تاريخ رفرم های پارلمان انگلستان و چگونگی پيدايش احزاب محافظه کار، کارگر و ليبرال اين کشور کشيده شدم. نکته جالب، مضمون مباحث آن زمان و شباهت های اساسی با بحث های چند سال اخير درايران است. بهرحال آشنائی با اين مباحث و وقايع ضرری ندارد. در صورت علاقه، به يکی از سايتهای آموزش تاريخ روی اينترنت سر بزنيد و با چند و چون قضييه آشنا شويد. در اينجا مطلبی در باره حزب کارگر انگلستان که در يکی از اين سايتهای آموزش تاريخ آمده، پيداکنيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved