-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, April 08, 2002

اطاق ايران در موزه لوور پاريس، يکی از قسمت های گالری تمدن کهن شرق است که در آن آثاری از باقيمانده های کاخ شوش به تماشا گذاشته شده است. سايت اين موزه تصاوير اين اطاق را بصورت يک تور مجازی معرفی کرده که ميتوانيد در اينجا ملاحظه کنيد. با قراردادن ماووس کامپيوتر برروی تصوير و حرکت دادن آن، هر چهار سوی اطاق ايران قابل ديدن است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved