-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, April 10, 2002

:: همانگونه که پيش بينی ميشد, دولت آمريکا رفته رفته شرايط مسافرت به اين کشور را مشکل تر ميکند. بر اساس اين تغييرات جديد که هنوز به تصويب نرسيده و برای يک ماه در معرض اظهار نظر عمومی قرارگرفته است، مدت اقامت توريستی در آمريکا به يک ماه تقليل می يابد. اگرچه اين مدت قابل تمديد خواهد بود. شرايط مسافرت دانشجويان نيز مشکل تر از گذشته است. بعد از حوادث سپتامبر گذشته، تعدادی ازمقامات عاليرتبه اداره مهاجرت آمريکا، به دليل سهل انگاری از کار برکنار شدند. روزنامه های آمريکا ديروز خبر دادند که مطابق طرحی پيشنهادی قسمت های اداری و اجرايی اين آژانسی که مسئول نگهداری از مرزها و پيگيری تخلفات مهاجرتی است، بزودی از يکديگر تفکيک ميشوند.برای اطلاعات بيشتر دراين مورد، گزارش روزنامه USA Today را مطالعه کنيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved