-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, May 30, 2002

در اوائل فرن پيش در پاريس، Amadeo Modigliani نقاش و مجسمه ساز اکسپرسيونيست ايتاليايی سبک يگانه ای در نقاشی ارائه کرد. بطوريکه تا به امروز ديدن نقاشی های او با کمترين آشنايی، چه پرتره ها، و چه مدل های برهنه، بسرعت نام او را به ياد می آوردند. اما در طول زندگی کوتاه موديليانی بجز معدودی از دوستان هنرمندش کسی به استعداد او پی نبرد. او که در تمام عمر با فقر و بيماری دست و پنجه نرم ميکرد، در سن 35 سالگی در اثر بيماری سل ودائم الخمری درگذشت.
در سال 1906 او به پاريس رفت و با سپک های انقلابی هنری زمان آشنا شد. تاثير پذيری از کوبيسم "دوره آبی" پيکاسو، و کارهای پل سزان بصورت استفاده بی مهابا از تکه ها و اشکال بزرگ و مسطح رنگ و همچنين اغراق در تناسب ابعاد فيگورها، در آثار اين هنرمند مشهود است. او مدتی هم مشغول مجسمه سازی شد و سبک بخصوص خود را در اين رشته نيز تدوين کرد.
از 1915 او زندگی اش را کاملا به نقاشی اختصاص داد و بهترين آثارش را خلق کرد. در نقاشی های پرتره او جاذبه ماسک های آفريقائی، بصورت نقاشی صورت های مسطح و ماسک گونه، چشمان بادامی، بينی تاب دار و گردن کشيده شده مشهود است. عليرغم صرفه جويی کامل در ترکيب ها و نفاشی بر روی زمينه هايی خنثی، چهره های نقاشی شده توسط موديليانی حالات روحی شخصيت ها را به طرز چشم گيری به تصوير ميکشند.
تصوير: آمادئو موديليانی


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved