-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, May 10, 2002

اين قديمی ترين ساز موسيقی است که تاکنون کشف شده است. اين ساز Neanderthal Flute نام دارد. بين 43 تا 82 هزار سال پيش ساخته شده است. دو سوراخ کامل و همچنين دو سوراخ فرعی که در انتهای شکسته استخوان قرار دارد فلوت را برای نواختن چهار نت گام دو، ره، می آماده کرده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved