-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, May 11, 2002

... وودی آلن گفته است که مجاز بودن گردش براست سرچهارراه و موقع چراغ قرمز، تنها نشانه تمدن در کاليفرنيا است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved