-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, May 13, 2002

... بعد از اجرای يک کنسرت پيانو، يکی از حضار از روی تمجيد به روبينشتين ميگويد، استاد من حاضرم تا همه زندگی ام را بگذارم، تا در عوض بتوانم مثل شما پيانو بزنم. روبينشتين در پاسخ ميگويد، ... من گذاشته ام.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved