-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, May 21, 2002

امروز شارون اعضا دو حزب مذهبی افراطی کابينه اش را بر کنار کرد. دليل اين تغيير، ظاهرا به خاطر رای آنها در پارلمان اسرائيل عليه يک برنامه اضطراری دولت برای تغييراتی مهم در بودجه اين کشور است.
به اين ترتيب دولت وحدت ملی شارون اکثريت خود را از دست ميدهد، در حاليکه به اقليت هم در نمی آید [60-60] ، تا مجبور به استعفا گردد.
يک حزب ميانه رو لائيک اسرائيل که تاکنون بدليل شرکت افراطيون مذهبی حاضر به همکاری با شارون نبودند، اعلام آمادگی کرده اند که برای ترميم دولت، بدون قيد و شرط با شارون همکاری کنند. بهرحال نقش و سنگينی حزب کارگر در ادامه حيات دولت شارون مهم تر از قبل ميشود. بعلت مخالفت اکثريت احزاب برای انجام انتخابات زودرس، وقوع چنين پيامدی در بحران کنونی دولت بعيد است. اگرچه اين امکان به عنوان يک راه حل وجود دارد. انتخابات معمولی قرار است يکسال و نيم ديگر برگزار شود.
در عين حال اين تصميم از نظر مردم اسرائيل احتمالا شجاعانه ارزيابی شده و باعث بالا رفتن محبوبيت شارون در اسرائيل می گردد.
يکی از مشکلات فلسطينی ها هم همين است. آنها هيچگاه در مبارزه سياسی با اسرائيل ابتکار عمل نداشته اند و بالاجبار دنباله رو حوادث، اتفاقات، ابتکارعمل ها، و پيشنهادات ديگران بوده اند. تمام تغييرات در سياست های فلسطينی ها هم در حرف های ياسر عرفات تبلور می يابد. بهمين جهت هر روز چيز تازه ای ميگويد که انعکاس سياست روز است و اين نوسانات باعث شده که تصوير ناخوش آيندی در افکار عمومی در مورد او بوجود بيايد. [البته اين تنها مشکل آقای عرفات نيست.] در صورتيکه اين نوسانات سياسی در اسرائيل از طريق انتخابات، ترميم و تغيير دولت صورت می گيرد که امری عادی و در عين حال مقبول عامه است.
بهر حال، عليرغم حملات وحشيانه اسرائيل و بمب گذاری های فلسطينی ها، اين مسئله نهايتا از طريق سياسی حل ميشود و نداشتن ابتکار عمل در اين مبارزه سياسی يک نقطه ضعف بزرگ است. شکست مذاکرات قبلی در دوره کلينتون که همه کاسه کوزه هايش بر سر عرفات شکست، يکی از شواهد اين ضعف فلسطينی هاست. عدم داشتن نظرات و رهبری واحد پذيرفته شده از طرف نيروهای در گير، يکی از علل اين ضعف است. عرفات يک چيزی می گويد و ديگران کار ديگری می کنند. حتی چندی پيش نيروهای فلسطينی در اثر اين اختلافات بطور نظامی در مقابل هم صف بندی کردند که تازگی هم ندارد. اکثر بازيهای سياسی کشورهای عربی و مسلمان هم اين ضعف را تشديد ميکند و رهبری فلسطينی ها را در اين مبارزه سياسی تضعيف می کند. ... شايد صحبت های اخير آقای عرفات مبنی بررفرم سياسی و برگزاری انتخابات در بين فلسطينی ها، در همين مورد و برای برطرف کردن بعضی از اين کمبودها باشد.
تصوير: نمونه ای از لباس های سنتی که عروسان فلسطينی حدود صد سال پيش بر تن ميکردند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved