-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, May 24, 2002

بدنبال تحولات بعد از یازدهم سپتامبر و قدرت گرفتن نسبی دست راستی های اروپايی، نيروهای ميانه رو از راست و چپ با واقعيت جديدی روبرو هستند. اگر آنها نتوانند مردم اروپا را قانع کنند که قدرت مقابله با تروريسم را دارند، رقبای دست راستی افراطی، با استفاده از اين نقطه ضعف، بخش قابل توجه ای از افکار عمومی را که بطور سنتی به ميانه رو ها رای ميدهند، بطرف خود جلب خواهند کرد. بهمين جهت آنها سعی ميکنند تا با پيشنهاد و تصويب قوانين جديد، اين عبا را خود بر تن کنند، و با گرايش بيشتر به راست، پايه های انتخاباتی خود را حفظ کنند. بدليل همين موضع ضعيف آنها، مسئله برخورد به پناهجويان و مهاجرين در کادر مبارزه عليه تروريسم و امنيت اروپا قرار گرفته و نيروهای سياسی در اين زمينه هنرنمايی می کنند و هر روز برنامه تازه ای روی ميز ميگذارند. حالا فرق نميکند که اين قوانين و برنامه ها چقدر احمقانه باشد، يا با اصول اخلاقی و انسانی مغايرت داشته باشد. در واقع آنها بدشان نمی آيد که تا حدودی هم از طرف ديگران بخاطر اين قوانين و برنامه های ضد خارجی مورد انتقاد قرار بگيرند، اين مهر تائيدی ميشود بر واقعی بودن تلاش ها و موضع سرسخت آنها، که برای آن دسته از رای دهندگان که مردد و دلسرد شده اند، جذاب خواهد بود.
از جمله اين برنامه ها پيشنهاد تونی بلر است. او درنظر دارد تا بهمراه شرکت دادن نيروی دريايی در جلوگيری از نزديک شدن کشتی های حامل پناهجويان به سواحل دريايی اين کشور، چند فيلم از جريان دستگيری و اخراج افرادی که قصد پناهندگی دارند تهيه و به عنوان بخشی از تبليغات دولت، از دستگاه های ارتباط جمعی پخش کند. دو ايستگاه تلويزيونی انگلستان [ب.ب.سی و اسکای] که در سراسردنيا بيننده دارند، قرار است اين فيلم ها را نشان دهند. ... قضيه فيلمسازی تونی بلر، با واکنش بعضی نيروهای دموکراتيک و همچنين تشکيلات مربوط به پناهندگان روبرو شده است. آنها از جمله معتقدند که چنين اعمالی با حقوق انسانی پناهندگان که می بايست با آنها رفتاری احترام آميز داشت مغاير است. اين پيشنهاد حتی مورد مخالفت مسئولين ارتش و نيروی دريايی سلطنتی انگلستان که مسئوليت اجرای کل عمليات را برعهده دارند، قرار گرفته است، البته بدلائلی متفاوت.
بايد توجه کرد که عده کسانی که در اروپا تقاضای پناهندگی ميکنند، در حال حاضر در حدود يک دهم در صد جمعيت اروپاست. در عين حال عده پذيرفته شدگان در ده سال گذشته نصف شده است. و بر اساس تحقيقات مکرری که صورت گرفته، آمار گيری ها تصديق ميکنند که مهاجرين نقش بسيار مثبت و مهمی در توسعه و بهبود اقتصاد اين قاره داشته اند. بهر حال مسئله ای که متاسفانه امروز در اروپا مطرح است اينست که، چه کسی قلعه اروپا را مستحکم کند؟ ... لوپن فرانسوی يا بلر انگليسی
تصوير: نقاشی توسط يک پسر پانزده ساله سودانی، که در اردوگاه پناهندگان زندگی می کند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved