-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, May 25, 2002


اينهم يک سايت تاريخ و فرهنگ ايران زمين به زبانهاي فارسی و انگليسی. در توضيحات سايت آمده:
در بخش فارسی يک مجموعه‌ی چهار جلدی تاريخ ايران از روزگاران باستان تا عهد سلجوقی شامل حدود 2600 صفحه از نظرتان خواهد گذشت. نيز مجموعه‌ئی از تصاوير تاريخی و نقشه‌های تاريخی به اضافه بخشهائی از خمسه نظامی گنجوی و مثنوی مولوی و غزلهای عراقی را مشاهده خواهيد کرد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved