-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, May 21, 2002

بوتيچلی، نقاش معروف تولد ونوس، با آمریکو وسپوچی که به آمريکا سفر کرد، و اسم اش بر اين قاره گذاشته شد، در همسايگی هم زندگی ميکردند. بوتيچلی حتی از وسپوچی به کلانتری محل شکايت کرده بود. او که کسل و رنجور بود، از شب زنده داريهای پرسر و صدای خانواده وسپوچی دلخور بود وبه اين خاطر از آنها شاکی شد. ... اينهم از برخورد بعضی از هنرمندان به بچه محل هاشون. ... گويا از همون اول مسافرهای آمريکا، اهل پارتی کردن و بزن و بکوب بودند.
تصوير پرتره آمريکو وسپوچی


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved