-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, May 31, 2002

بعد از موفقيت چشم گير فيلم Memento، از کارگردان جوان و خوش ذوق Christopher Nolan ، هفته پيش فيلم تازه ای با شرکت Al Pacino و Robin Williams در آمريکا بروی اکران آمده است، بنام Insomnia.محل فيلم آلاسکا در فصل خورشيد در نيمه شب، روزهايی که آفتاب غروب نمی کند، حتی در دل شب. فيلمبردار فيلم نيز در پروژه قبلی [Memento] با Nolan همکاری کرده بود و در اين فيلم نيز کار به تصوير کشيدن اين داستان را با توجه به محيط زيست وطبيعت بخصوص آلاسکا در آن نور غير عادی بر عهده ميگيرد.
آل پاچينو شخصيت يک کارآگاه پليس لوس آنجلس را بازی ميکند که به همراه همکار خود برای ماموريتی ويژه به آلاسکا ميروند تا از کم و بيش قتل دختری جوان سر در بياورند، وبا پيدا کردن قاتل، احساس بد مردم منطقه را عوض کنند و از اضطراب عمومی بکاهند. ... حادثه ای که در آن آرامش طبيعی، کاملا غير مترقبه است.
کارآگاه پليس زيرک، تيز بين و بر همه چيز مسلط است، در عين حال عليرغم اعتقاد عموم به وظيفه شناسی وی، تحقيقاتی هم برعليه او در لوس آنجلس جريان دارد. Hilary Swank که نقش يک پليس جوان و بسيار فعال را بازی ميکند، بهمراه افراد اداره پليس محل که زياد او را جدی نميگيرند، کارآگاه را همراهی ميکنند. بزودی نويسنده ای در همان حوالی بعنوان مشکوک درجه اول بيرون می آيد. ويليامز کمدين اين نقش را بازی ميکند. او که توطئه گری مهار است بسرعت کارآگاه را درگير حوادثی سلسله وار ميکند که با عث ميشود او بتدريج تسلط خود را از دست بدهد و با تصميم گيری های ناروشن بدام يک بازی موش و گربه با نويسنده مشکوک بيفتد.
مسئله ديگری که به اين تغيير وضع کمک ميکند اينست که او ديگر قادر به خوابيدن و استراحت نيست، ... البته به خاطر نور خورشيد در نيمه شب. و اين خستگی و گيجی هر روز در چهره آل پاچينو بيشتر مشهود ميشود. با توجه به اينکه در موقع فيلمبرداری، صحنه ها هيچگاه با ترتيب زمانی وفوع و ادامه داستان عکاسی نميشوند. [بسياری صحنه های شروع فيلم در آخر ساخته ميشود و برعکس. تنها در آخر کار است که اين تکه ها سر هم ميشود]، اين تنها کار اکتوری در ابعاد آل پاچينو است که بتواند ريتم اين خستگی تدريجی را دربازی و حرکات چهره خود بوجود بياورد و حفظ کند، تا داستان را باورکردنی سازد. فکر ميکنم تغييرات کوچک و ظريف در چهره ، صدا و حرکات اين هنرپيشه در فيلم ديدنی است.
اگر چه چنين نقشی برای آل پاچينو تکراری است، اما او ميگويد علاوه بر سبک متفاوت بازی، در عين حال تفاوت اين شخصيت با نقشی مشابه مثلا در فيلمی مانند Heat در اينست که اينبار اين شخصيت برخلاف گذشته خيلی رومانتيک است که تازگی دارد.
... فيلم خوبی است. تنها چيزی که زياد نمی چسبد، استفاده تکراری از هنرپيشه ها در نقش های مشابهی است که در گذشته بازی کرده اند. تهيه کننده های فيلم با استفاده از اين هنرپيشه ها در همان رل های مشابه، از آمادگی قبلی بينندگان در قبول کاراکتر و آشنايی فبلی با خصوصيات او استفاده ميکنند، که بصورتی به فروش بالای فيلم ها کمک ميکند. اگرچه هنرمندانی چون آل پاچينو و ويليامز ماهرتر و جدی تر از آن اند که تکراری شوند، ولی بهر حال اين موضوع باب طبع من نيست بخصوص اينکه آشنايی تدريجی با کاراکترها در طول نمايش فيلم و راه حل هايی که کارگردان برای معرفی و پرداخت اين شخصيت ها پيدا ميکنند، موقع ديدن فيلم بسيار جالب است. ... بهمين خاطر است که به فيلم هايی با شرکت هنرمندانی شناخته نشده، علاقه زيادی دارم. اين هم سايت رسمی فيلم موفق Christopher Nolan


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved