-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, May 15, 2002

يکی از نقاشی های ادوارد هوپر هنرمند آمريکايی موسوم به "nighthawks"


Nighthawks
1942; Oil on canvas, 30 x 60 in; The Art Institute of Chicago


... اين نقاشی جزو آن رديف کارهای Edward Hopper است که زندگی شهری آمريکا در سال های 40 را به تصوير می کشد. به تصوير در آوردن تنهايی و خالی بودن زندگی شهری، بوسيله نقاشی فضا هايی خالی و فيگورهايی بی حرکت و ساکت. کارهای اين نقاش آمریکايی بواسطه سبک خاص او در ايجاد فضا ها و فرم های ثابت، و تکنيک رنگ آميزی دارای تاثير قوی روانی است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved