-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, June 21, 2002

امروز از جمله اخبار مهم در آمريکا اين بود که تصميم سال 1989 ديوان عالی در مورد اعدام افرادی که از نظر ذهنی عقب افتاده محسوب ميشوند از طرف همان ديوان، مخالف قانون اساسی اين کشور ارزيابی شد. يعنی بعد از اين کسانی که محکوم به اعدام هستند، اگر ثابت شود که عقب افتاده اند، مجازاتشان به حبس ابد تقليل می يابد. البته در بيشتر کشورهای پيشرفته صنعتی، بر خلاف آمريکا، حکم اعدام بطور کلی وجود ندارد.
... در آمريکا بحث مجارات اعدام دور و بر اکثر رقابت های سياسی جريان پيدا ميکند. گاهی بطور مستقيم و گاهی هم زير موضوع گسترده تر امنيت عمومی. مطابق نظر سنجی ها مردم آمريکا تقريبا بطور مساوی بر سر ملغی کردن مجازات اعدام تفاوت نظر دارند. البته تصميم گيری امروز نشان ميدهد که فکر عمومی مردم بطرف مخالفت کامل با مجازات اعدام متمايل ميشود. حداقل يکی از دلايل رای ديوان عالی در سال 89 که امروز تغيير کرد، اين بود که افکار عمومی آمريکا مخالفت خود را با چنين قانونی بطور روشن ابراز نکرده اند. پس تغيير امروز قانون ميتواند بازتاب تغيير جو عمومی در اين باره باشد.
مهم ترين بحثی که هواداران مجازات اعدام در تائيد آن ميکنند، عبارت است از اجرای عدالت، درس عبرت برای جلوگيری از جناياتی بيشتر و همچنين ايجاد امنيت برای مردم از طريق از بين بردن جنايتکاران. اما در واقع هيچ جا ثابت نشده که اعدام افراد باعث کاهش جنايت شده است. حداقل آمار ارتکاب جرم در کشورهای مختلف که قوانين متفاوتی در اين مورد دارند اين را نشان نميدهد.به اين معنی که در کشورهايی که اعدام در قانون پيش بينی نشده، نه تنها جنايت بيشتر نيست، بلکه در بسياری موارد کمتر است. اما فکر ميکنم اعتقادات در مورد اجرای عدالت که ريشه مذهبی و سنتی دارد و در فرهنگ جوامع مختلف رايج است، انگيزه اصلی در ضمير مردم برای هواداری از قانون مجازات اعدام است.
کشتن افراد جامعه بدست دولت، و تحت عنوان مجازات، اگر چه بخاطر رايج بودنش، ممکن است عادی بنظر برسد، اما جزو غيرانسانی ترين عملکردهای يک جامعه است. بخصوص اينکه بارها بعد از اجرای حکم اعدام، تازه بيگناهی محکوم ثابت شده، که تعدادش هم بيشمار است، و در نتيجه خود دولت، در واقع امر، مرتکب جنايت شده است. به اين دليل حتی افراد مذهبی روشن بين هم مخالف کشتن افراد بدست دولت هستند. آنها نيز معتقدند که نارسايی های موجود در سيستم های قضايی، هيچگاه نميتوانند بطور نهايی و بدون ترديد اجرای حکم اعدام را توجيه کنند.
در آمريکا بطور متوسط ده دوازده سال طول ميکشد تا بعد از قطعی شدن مجازات اعدام، حکم اجرا شود. در اين بين وکلای مدافع بارها از مراجع قضايی تقاضای تجديد نظر ميکنند. با اين حال تعداد کسانی که بيگناه اعدام شده اند کم نيست. چرا که حتی يک اشتباه، در اين مورد بسيار زياد است. بهمين دليل تعدادی از ايالات آمريکا، از سال پيش، مجازات اعدام را تا بررسی دقيق فوانين و احکام صادره متوقف کرده اند. ... گزارشی در باره اين خبر.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved