-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, June 13, 2002

سازمان باله ايران طی جشنواره ای با شرکت هنرمندان ايرانی، آذربايجانی و بين المللی از 22 کشور،روز پانزدهم مهر بازگشايی ميشود. ... در استهکلم سوئد. اطلاعيه مطبوعاتی جشنواره بازگشايی جهانی سازمان باله ايران.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved