-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, June 04, 2002

درحاليکه 6 روز به شروع دور اول انتخابات مجلس قانونگذاری فرانسه باقی مانده، امروز روزنامه لوموند گواهی چند الجزيره ای را بچاپ رسانده که در آن "لوپن" رهبر راست های افراطی فرانسه متهم به شکنجه گری در جريان جنگ استقلال طلبانه سالهای 50 شده است. در سال گذشته يک ژنرال فرانسوی مجبور به اعتراف به شکنجه کردن استفلال طلبان الجزيره ای شد، که سر و صدای زيادی کرد. اما لوپن که در انتخابات دور اول رياست جمهوری پيروزی چشمگيری داشت، و بار اول هم نيست که متهم به شکنجه گری شده، اين اتهامات را رد ميکند و آنرا خيال بافی مينامد...او معتقد است که هدف لوموند از جنين کاری تضعيف سياسی وی در آستانه انتخابات 9 و 16 ژوئيه است.
تصوير: طريقه شکنجه روی پا بوسيله چکمه های اسپانيايی. از دستورالعمل های شکنجه از امپراتور اطريش "ماريا ترزا" - وين 1769


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved