-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, June 24, 2002

تا آنجا که به سوژه های علمی-تخيلی مربوط ميشود، ميگويند نمايش فيلم Blade Runner نقطه چرخشی در تاريخ سينما بوده. بعد از آن سينمای Sci-Fi ديگر بصورت سابق نيست و شکل جديدی می يابد. در ضمن، همانجاست که تهيه کنندگان و کارگردانان سينمايی، با توانايی های سرشار داستان گويی و تخيل پردازی های آينده نگر Philip K. Dick آشنا شدند؛ فيلم Blade Runner بر اساس فانتزی های او تهيه شده بود. وی همان سال در سن 54 سالگی در سانتا آنا در کاليفرنيا در گذشت.
اينروزها، در بيستمين سالگرد نمايش آن فيلم و مرگ نويسنده اش، فيلمی بنام Minority Report بر اساس اثری ديگر از همين نويسنده، در شهرهای آمريکا بروی اکران رفته است. اين فيلم توسط اسپيلبرگ ساخته شده و صحبت های زيادی در مورد آن است. فکر ميکنم جايی نوشته بود، استيل کار او در اينجا متفاوت است. تاکنون اين قبيل فيلم های اسپیلبرگ، مانندE.T. اکثرا احساسات برانگيز و درگيرکننده بوده است. از قرار فيلم جديد او از اين نظر متفاوت است.
بنظرم اين تاثير ساختن [يا تکميل کردن] ايده سينمايی استانلی کوبريک، .A.I باشد که سال پيش نمايش داده شد. زيرا کوبريک استاد ايجاد شرايطی سرد و بی احساس، و همچنين بيرون نگه داشتن تماشاچی از جريان احساسی فيلم است. پیامد اين سبک ايجاد فاصله ايست که در ابعاد آن، بيننده بطور عمده از نظر فکری در گير فيلم شود. ... نقطه ديدی متفکرانه، بدون ايجاد ارتباط عاطفی. از طرف ديگر اسپيلبرگ تا قبل از ساختن .A.I هميشه ارتباطی عاطفی را بين کاراکتر ها و تماشاگر در مرکز فيلم توسعه ميدهد. اما او برای حفظ اصالت و وفاداری به سبک کوبريک، از استيل او در ساختن .A.I پيروی کرد. حالا حدس ميزنم ماينوريتی ريپورت تاثير تجربه اسپلبرک در کار مشترک با کوبريک باشد، و چه داستانی مناسب تر از کتاب Philip Dick برای اين تجربه جديد و مستقل.
... زمان فيلم 2079 است و مکان آن سرزمينی بی آسمان. با گنبدی شفاف که زمين را احاطه کرده تا از حملات دشمن در امان باشد. و کاراکتر آن مردی که پس از بازگشت از تعطيلات مورد شک قرار ميگيرد، که او خودش نيست و کس ديگری در غالب اوست که قصد خرابکاری دارد.
وبلاگ از سينما و ... در باره اين فيلم و ديگر کارهای جديد اسپيلبرگ گزارشی دارد. در اين سايت همچنين مطلب مفصلی راجع به استانلی کوبريک نوشته شده که بسيار جالب و آموزنده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved