-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, June 29, 2002

... اگر به يک برنامه کامپيوتری احتياج داريد که بتواند ضميمه نامه های الکترونيکی شما را، قفل کند و محرمانه به مقصد برساند، بطوريکه تنها توسط دريافت کننده قابل باز کردن و خواندن باشد، به اين سايت مراجعه کنيد. اين برنامه Iron Key نام دارد و توليد کمپانی INV Softworks است. ... مجانی است و حتی به ثبت نام هم احتياج ندارد. آنرا ميتوانيد بسادگی روی کامپيوتر خود نصب کنيد. ايکون مدارک مورد نظر خود را بروی نشانه اين برنامه، که روی صفحه قرار ميگيرد، بکشيد تا درجا يک کپی از آن بصورت رمزی ساخته شود، بعد آن را ضميمه نامه تان کنيد. دريافت کننده به هيچ برنامه خاصی برای باز کردن نامه شما احتياج ندارد. فقط بايد يک کلمه رمز يا پاسورد انتخاب کنيد و در اختيار دريافت کننده قرار دهيد تا بتواند ضميمه نامه شما را باز کند و بخواند.
::click here to download Iron Key::


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved