-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, June 04, 2002

پس فردا انتخابات شورای شهر بلفاست است. و ممکن است ماسکی از رهبران Sinn fein، شهردار بلفاست شود. مذاکرات احزاب ايرلندی و امکان يک ائتلاف تازه دليل اين پيش بينی مطبوعات اروپاست. ... که اتفاقی بسيار مهم است و به جريان صلح ايرلندی ها کمک زيادی ميکند. ... فقط کافی است که در نظر بگيريد در سالهای بحرانی، او چند بار مورد سوء قصد جوخه های مرگ پروتستان های افراطی قرار گرفته و حتی يکبار به شکمش تير خورده است. او از 1983 عضو شورای شهربلفاست از غرب شهر است. بعضی از آراء انتخاباتی که ممکن است او را شهردار کند، آراء پروتستان ها خواهد بود. ... اينهم قيافه آقای Alex Maskey شهردار آينده شهر بلفاست.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved