-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, June 08, 2002

... ديروز در شهر بيت المقدس، اولين تظاهرات از طرف هموسکسوال های اسرائيلی صورت گرفت، که تاکنون سابقه قبلی نداشته است. اعضاء و هواداران گروه های مدافع حقوق اجتماعی مساوی و رفع تبعيض، در اين تظاهرات اساسا از حقوق فلسطينی ها دفاع کردند و خواستار تخليه فوری مناطق اشغالی شدند. برگزاری چنين تظاهراتی با توجه به موقعيت مذهبی شهر غيرمعمول است. ... همراه اين خبر گزارشاتی از ادامه اعتراض در ارتش، توسط سربازان و افسرانی که از انجام وظيفه در مناطق اشغالی خودداری ميکنند، آمده است.
... اين خبر بنظرم جالب آمد چون در عين حال شنيده بودم که در زمان حکومت هيتلر، طبق مقررات، دو دسته از مردم موظف بودند برای شناسايی در جمع، به لباس خود علامت بزنند که بلافاصله قابل تشخيص باشند، ... يهودی ها و هموسکسوال ها.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved