-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, June 10, 2002

دور اول انتخابات مجلس فرانسه با پيروزی مطلق ميانه روهای متمايل به راست به رهبری شيراک پايان يافت. شکست بزرگ برای لوپن و راستهای افراطی، و همينطور پايان کنترل ميانه روهای چپ در مجلس نتايج مهم ديگر انتخابات روز يکشنبه فرانسه است. اما در حقيقت بيشترين رای به کسانی تعلق داشت که در خانه ماندند و در انتخابات شرکت نکردند. [36 در که يک رکورد تازه است].
بعد از دور دوم انتخابات که يکشنبه آينده برگزار ميشود، پيش بينی ميشود که هوادارن شيراک از 577 کرسی مجلس، بين 387 تا 446 را کرسی را تصاحب کنند. راست های افراطی تنها توانستند حدود 30-35 هوادار خود را به دور دوم انتخابات برسانند.چپ ها بين 127 تا 192 کرسی را تصاحب خواهند کرد. اين گروه ها تنها سعی ميکنند که آبرومندانه از صحنه خارج شوند. تمام گروه های راديکال چپ و سبزها نيز شکست قابل توجهی خوردند و در نتيجه شيراک و نخست وزيرش ژان پير رافارين پشتيبانی اکثريت مطلق مجلس را برای 5 سال آينده همراه خواهند داشت.
تمايل براست در انتخابات فرانسه، بعد از نتايجی مشابه در هلند بصورت يک روند عمومی در اروپا در آمده است. حالا بايد منتظر انتخابات 22 سپتامبر آلمان بود و ديد که تغيير تاکتيک های سياسی ميانه روهای چپ که هفته پيش در برلن اعلام شد، آيا ميتواند اين روند را متوقف کند؟
... اينهم گزارشی از انتخابات فرانسه.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved