-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, June 11, 2002

در اين سايت ميتوانيد يک نقشه هوايی از محل مورد نظرتان را در آمريکا مشاهده کنيد. جزئيات آدرس را، حتی اگر کامل نيست در فرم دست راست تايپ کنيد و نقشه هوايی را روی صفحه ببينيد. سرويس ديگر اين سايت، فرستادن نقشه های چاپ شده از اماکن است که مجانی نيست.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved