-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, June 15, 2002

گروه های انگليسی موزيک پاپ که موسيقی خوش ترکيبی به سبک راک اند رول ارائه ميدهند، از خود موزيک راک اند رول که ريشه در هنر سياهان دارد و اساتيد آن اکثرا آمريکايی اند، در دنيا مشهورتر هستند. اين موسيقی حتی خود آمريکا را تسخير کرد و در سالهای اوج اش هواداران سر سخت و بسياری را دور خود جمع کرد. البته در بين اين دوستاران، تقريبا کسی نيست که با اصل و ريشه اين نوع موسيقی و اساتيد سياه پوست آن آشنا نباشد. اين امر در مورد موزيک الويس پريسلی و دوستاران آن هم صادق است. خود نوازندگان انگليسی هم هيچگاه ادعای خاصی در اين مورد نداشته اند و احترام زيادی برای پيشکسوتان راک اند رول قائل اند. ... چندی پيش بمناسبتی رولينگ ستونز با BB King که از اساتيد اين هنر است، روی صحنه بودند. ليد گيتاريست اين گروه با بی بی گينگ همنوازی ميکرد. بعد از چند لحظه که فاصله ای در فی البداهه زنی آنها افتاد، کينگ موزيک را قطع کرد و گفت، گوش کن ببين من چه ميزنم، تو هم سعی کن که همراهی کنی. ... يا بعبارتی، بچه شلوغش نکن بزار بکارم برسم. ... که باعث خنده همه از جمله خود Keith Richards شد. اينهم سايت رسمی بی بی کينگ.
تصوير: بی بی کينگ در حال خوش و بش با بيل کلينتون.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved