-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, June 17, 2002

سانسورچيان تلويزيون جمهوری اسلامی، موقع پخش مستقيم بازی انگلستان و دانمارک، صحنه هايی از نيمه اول بازی را بجای قسمتی سانسور شده از نيمه دوم نمايش داده اند، که تازگی ندارد و چند و چون آن حال همه را بهم ميزند. اما اينبار گويا قسمت وصله شده مربوط به لحظاتی است که در استاديوم باران گرفته است، و پخش اين صحنه ها وسط نيمه دوم، حتی خود گوينده بازی را هم گمراه کرده است، بطوريکه او اعلام ميکند در استاديوم دوباره باران شروع شده است.... [خبر از روزنامه های ورزشی]


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved