-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, June 20, 2002

... برنامه فعاليت های عادی روزانه هرکسی را که ميخواهيد برای يکی دو روزی زير نظر بگيريد، بسادگی متوجه دليل رفتار مردم ميشويد [هر رفتاری ميخواهد باشد، فرق نميکند]؛ همه در حال جستجويی پايان ناپذير در پی خوشبختی هستند.
ديشب بعد از مدتی رفتيم سينما و فيلم "thirteen conversations about one thing" را ديديم. جمله بالا رو هم منقدی در ابتدای مطلبی راجع به همين فيلم نوشته است.
13 زن و مرد معمولی نيويورکی در 5 داستان جداگانه بر حسب تصادف در کنار هم قرار گرفته اند. اينها مردمانی هستند که در کوچه و خيابان هر روز از کنار هم عبور ميکنند؛ يا با هم همکارند؛ يا رهگذرانی غريبه. در نگاه اول بنظر ميرسد که مشکلی در کار نيست، اما در واقع امر تک تک آنها بر سر دو راهی زندگی قرار گرفته اند، و در حال جستجو دنبال چيزی هستند که از شخص آنها بزرگ تر باشد، و مفهومی که خوشبختی معنی دهد. ... و اينکه چگونه، خواسته يا ناخواسته، بروی سرنوشت هم تاثير ميگذارند.
... راستی برخورد کوتاه و گذرای شما با ديگران، وقتی که در کوچه و بازار از کنارشان عبور ميکنيد، چه نقشی در سرنوشت آينده آنها بازی خواهد کرد؟ اين سئوال اصلی فيلم "سيزده گفتگو در باره يک چيز" است که در پرتو آن مفاهيمی چون تقدير، شانس، خوشبختی، و سرنوشت، اگرچه نه چندان عميق، طرح و بررسی ميشود.
در ضمن متوجه شدم که کمپانی تهيه کننده اين فيلم Stonelock است. اين کمپانی توسط يک ايرانی-آسوری بنام [Beni Atoori] و خواهرش سابرينا بوجود آمده است. همکار آمريکايی Beni در تهيه اين فيلم Gina Resnick است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved