-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, June 25, 2002

داوالا اوميت بازيکن تيم ترکيه، بعد از معين شدن اولين فيناليست جام جهانی فوتبال- يعنی آلمان، ميگويد بازی مهم ما امشب نيست، "ما ميخواهيم در فينال به مقابله با آلمان برويم و انتقام برخورد نژاد پرستانه آنها را نسبت به هموطنانمان ترکمان که در آن کشور زندگی ميکنند، از آنها بگيريم". داوالا اوميت که خيلی بی پرده صحبت ميکند، ادامه ميدهد که "ميخواهيم به نژادپرست ها که در طول همه اين سال ها، براداران ما را رنج داده اند، درس خوبی بدهيم". اوميت که لحن شديدی را نسبت به آلمانی ها بکار ميبرد، خودش در آلمان بدنيا آمده است. او ميگويد "ما ميخواهيم به آلمان نشان دهيم که يک کشور دسته دو نيستيم، ما کشور بزرگی هستيم و اين را نشان خواهيم داد". او ميگويد "ما بخاطر گلهايی که برزيل به کوستا ريکا زد به اينجا نرسيده ايم، ما به نيم نهايی رسيديم چون يک تيم بسيار عالی هستيم، نه يک تيم دهاتی مثل کوستا ريکا". مصاحبه با فرستاده رپوبليک، 25 ژوئن
با توجه به اينکه ترکيه امشب بايد اول با برزيل بازی کند تا به فينال برسد، حتما مربی تيم ترکيه به بازيکنانش تذکر ميدهد که بهتر است اول به بازی امشب فکر کنند و روی آن تمرکز بگذارند، معمولا اين چيزی است که همه مربيان به آن اعتقاد دارند. ... راستش را بخواهيد من کمی نسبت به برخوردهای شعاری برای حق طلبی ها و انتقام گرفتن ها حساسيت دارم. در واقع حساسيت ندارم بلکه اعتماد ندارم. در وضع مشکل ترک های مقيم آلمان، حتی کسانی که متولد آنجا هستند، شکی نيست. همانطور که وضع کردهای مقيم ترکيه که حتی حق ندارند به زبان مادری اشان صحبت کنند. همانطور ارامنه که اسناد زيادی راجع به نژاد پرستی ترک ها و قتل عام ارمنی ها ارائه کرده اند. نژادپرستی همه جا رايج است. يعنی زياد سخت نيست که روحيات برتری طلبی توسعه پيدا کند. ... البته اينها هيچکدام به بازيکن ترک ربطی ندارد. منظورم شعار و ابراز احساسات بی مورد و زيادی است. بخصوص اينکه دو سه خط پائين تر خود او برای تعريف از ترکيه، تيم کوستاريکا را تيم روستايی مينامد. خوب منظور اينکه برتری طلبی و افاده های ملی و نژادی از هر طرف باشد، ناخوشايند است. و اين را هم اضافه کنم که داوالا اوميت را نه ميشناسم، نه در باره اش قضاوت ميکنم، حتما او کمی احساساتی شده و دل خونی هم دارد. مثل خيلی های ديگر. ... و در ضمن من هم، مثل او دوست دارم که ترکيه را در فينال اين بازيها ببينم، چون فکر ميکنم ترکها زحمت کش و سخت کوش هستند و تيم فوتبال خوبی دارند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved