-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, June 27, 2002

فيگو با داور زير باران صحبت ميکند. بازی پرتقال و لهستان

اگر مقايسه کنيد شباهت زيادی بين اين دو، و طوطی های سخن گو در تصوير دست راست بالای صفحه است، چه از نظر رنگ، و چه از لحاظ حالت.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved