-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, June 28, 2002

... در اين سايت، روی عکس های حيوانات یکی دوبار کليک کنيد تا به اندازه اصلی در بيايد، صفحات را چاپ کنيد و در کنار هم قرار دهيد و يک کتاب رنگ آميزی برای بچه ها درست کنيد. سايت مجله معروف National Geographic یکی از اولين سايت های multimedium بود که با آن آشنا شدم. پر است از مطالب و عکس های جالب، ديدنی و آموزنده.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved