-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, June 07, 2002

... در اين سايت ميتوانيد با رنگ ها، فرم ها و روش های هنر بوميان آمريکا در منطقه شمال غرب پاسيفيک آشنا شويد.هنر و فولکلور اهالی بومی آمريکا که در اين منطقه مقيم بوده اند شهرت بسيار دارد. مطالب کوتاه و ساده است. قسمتی از سايت تور مجازی کارهای هنری است.
تصوير: يک نمونه از بافته های محلی اين منطقه. استفاده زياد از رنگ زرد قابل توجه است. ... زرد جزو رنگ های اصلی مربوط به هنر اين منطقه نيست. رنگهای اصلی مورد استفاده سياه، قرمز و آبی-سبز است. گاهی سفيد و زرد هم بمقدار کم استفاده ميشود. بهمين جهت اين نمونه گليم دست بافت بسيار کمياب است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved