-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, June 11, 2002

امروز مجلس افغانستان با يک روز تاخير برای تصميم گيری در باره آينده افغانستان شروع بکار ميکند. ... گزارشی از کابل:
ارزش دلار امروز 35000 افغانی است. دو ماه پيش دلار تا 30000 افغانی پائين آمده بود، اما يکی از صراف های کنار رود کابل ميگويد که او مطمئن است بعد از لويه جرگه، مجلس بزرگ افغانستان که از 10 تا 16 جون برگزار ميشود، "با کمی ثبات بيشتر پول افغان بالا ميرود." همه جا صحبت از لويه جرگه است، اما برای خيلی ها موفقيت اش بيشتر از اينکه قطعيت داشته باشد، يک اميد است. از مهمترين کارهای اين نشست، انتخاب رئيس دولت آينده است. ميپرسم کی انتخاب ميشود؟ عصمت الله با اطمينان ميگويد"کرزی"، و ادامه ميدهد که البته او جزو هواداران اش نيست. مثل بقيه تاجيک ها او هم زياد عاشق رهبر پشتوها نيست.... و در باره مسعود؟ ميگويد کسی نيست که اورا نشناسد. او قهرمان ملی ما است. ... بازار طلا پشت صرافی هاست. هميشه موقع خراب شدن وضع بعضی ها طلا ميخرند چون به پول رايج اطمينانی نيست. اما اين روزها بيشتر از اين که خريدار طلا باشد فروشنده زياد است... بخصوص زنها که طلاهای موقع ازدواج شون رو می فروشند. رويا که 25 ساله است، و سه سال پيش ازدواج کرده، داره گوشواره ها شو با توافق شوهرش که همراه او ست، ميفروشه. رويا بهمراه فاميلش همين تازگی بعد از 15 سال از پاکستان برگشته است. او هم مثل هزاران پناهنده ديگر که در حال بازگشت اند، اميدوار بوده که شرايطی بهتر از اين در افغانستان پيدا کند. اما اعتقاد دارد بعد از لويه جرگه بعضی چيزها عوض خواهد شد...
گوشواره هاشو ميفروشه که خانه ای اجاره کنند. قيمت خانه به آسمان ميرسد. از وقتی برگشتند با فاميلشون زندگی ميکنند. اما جا کم است. اميدوار است که در دفتری هم کاری پيدا کند. ... در پاکستان کار ميکردی؟ " نه، شوهرم نميخواست. برای اينکه تو مملکت خودمون نبوديم. اما اينجا خونه خودمون هستيم. بعلاوه شوهرم هم بيکار است. بنابراين ..."
رويا، در حالی که چادرش را که بجز چشم های بزک شده اش او را پوشانده تکانی ميدهد، ميگويد که هيچ موقع برقه سر نکرده است. اما نميخواد که از او عکس گرفته شود، بر عکس شوهرش. ... اعتراف ميکنه که از شوهرش ميترسد چون موقع عصبانيت او را کتک ميزند.
بيشتر از همه مردم عادی که بعد از 23 سال جنگ، برای ادامه حيات به اعتماد داشتن احتياج دارند، به لويه جرگه دل بسته اند. آنها ميگويند لويه جرگه بخشی از سنت ما است، و هميشه توانسته برای مسائل بزرگ راه حل پيدا کند.
قسمتی از گزارش "جولیانا سگرنا" از کابل...
تصوير: دسته ای از دانشجويان دانشگاه کابل


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved