-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, June 25, 2002

طرح اين قايق که مشابه آن در دريای شمال زياد است، از قرن نهم باقی مانده است.


محققين در مطالعه تاريخچه طراحی کشتی متوجه شده اند که اين طرح ها بندرت تغيير ميکنند. و اين تغييرات هم بسيار مختصر و هر چند صد سال يکبار صورت ميگيرد. بخصوص در مورد قايق های کوچک که برای کارهای ويژه مثلا ماهی گيری و يا حمل و نقل تعداد محدودی مسافر بين فاصله های کوتاه ساخته شده است. بعنوان مثال طرح قايقی که به faering معروف است، و توسط وايکينگ ها در قرن نهم ساخته شده، هنوز کم و بيش بهمان صورت مورد استفاده است. تصوير بالا قايقی است بنام Yorkshire Coble که اساسا از روی همان طرح قرن نهم ساخته شده است و مشابه آن در آبهای شمال شرقی انگلستان زياد ديده ميشود.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved