-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, June 24, 2002

Feranak [فرانک] مادر فريدون است که با مخفی کردن او در باغی، وی را از خطر کشته شدن نجات ميدهد. گاوی اعجازآميز بنام پروماجه Perumajeh ،فريدون را شير ميدهد و زنده نگه ميدارد. اهورانی الهه باران و آب است. Daena الهه ايست که در روز چهارم به ملاقات روح مرده ها ميايد و آنان را به بهشت يا دوزخ هدايت ميکند. اين الهه سگی دارد که روح اموات را بو ميکشد و به او خوب و بد را ميگويد. جمشيد هم 700 سال پادشاهی کرد، و ارواح خبيث را در خدمت و بندگی داشت...و Al-Uzza يا El-'Ozza يا Han-Uzzai نيز الهه ای عربی مربوط به پيش از اسلام است که جوان ترين دختر Allah بحساب ميايد. او بشکل سنگی سياه مورد احترام و پرستش بوده است.
اينها بعضی از شخصيت های افسانه ای و اسطوره ای ايران باستان و خاورميانه اند. اگر به ميتولوژی علاقه مند هستيد، در اينجا ميتوانيد با شخصيت های اسطوره ای خاورميانه [ايرانی، عربی، بابلی، آسوری ...] آشنا شويد. ... اين هم ليست کاراکترهای افسانه ای همه جهان که از نظر تاريخی و منطقه ای دسته بندی شده اند. ... . بالاخره تصاوير اساطير فرهنگ های مختلف. در اين سايت همچنين داستانها و فولکلورها، و اطلاعات زيادی در اين زمينه جمع آوری شده است.
تصوير: باکووس، خدای شراب


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved