-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, June 23, 2002

اينروزها پنجمين ميتينگ ساليانه هکرهای ايتاليايی hackmeeting 2002 در شهر بولونيا جريان دارد.
... راه ما در هکر بودن شامل همه فعاليت های روزمره مان ميشود، حتی وقتی که جلو کامپيوتر ننشسته ايم. مبارزه با اطلاعات نادرست وگمراه کننده ای که از طرف دستگاه اشاعه داده ميشود، همگانی کردن استفاده از تکنولوژی های گران قيمتی که در دسترس همگان قرار ندارد...، زمينه های کار ما است. ... اين ميتينگ چون سالهای گذشته، چه از نظر مالی و چه از نظر اداری کاملا مستقل است، نه پشتيبان مالی در کار، و نه برچسبی بهمراه است. اين تشکيلات توسط يک گروه مجازی از طريق ليست ايميل hackmeeting@kyuzz.org اداره ميشود.
تمرکز فعاليت های اين گردهمايی، ايجاد يک فضای بهم مرتبط است، تا هرکس قادر باشد کامپيوتر خود را به آن وصل کند و با ديگران ارتباط برقرار کند و آزادانه چيز رد بدل کند. اين فضای مرتبط عمومی نيست، در حقيقت از طريق اينترنت قابل دسترسی نيست و سيستم اجازه وصل به اينترنت را هم نميدهد. از اين طريق تنها رد و بدل کردن داخلی دانستنيها، و استفاده مجانی از تکنولوژی و برنامه های کامپيوتری غيرانتفاعی مانند Linux OS که با اين طرز فکر بوجود آمده ، تسهيل ميشود.
در اين گردهمايی سه روزه مسائل متعددی، از جمله حقوق ديجيتالی مردم مطالعه ميشود. اينهم اطلاعيه ميتينگ سال 2002 هکرها.
تصوير: لوگو گرد هم آيی hackmeeting

:: هکرها [hackers] و کراکر ها [crackers]، برخلاف تصور عمومی، دو گروه کاملا متفاوت اند. تمرکز دسته دوم متوجه سرقت کارت های اعتباری، دستيابی به اطلاعات محرمانه اقتصادی و نظامی، و گاهی شوخی هايی از قبيل خريدن مجلات پورنو با کارت اعتباری بيل گيت است. اما هکرها تحت شعار همگانی و مجانی شدن برنامه های کامپيوتری که از همان بدو توسعه اين تکنولوژی، توسط بعضی از محققين MIT مطرح شد عمل ميکنند.
... مردم آزاری کامپيوتری که در بين ما رواج يافته، شامل عملکرد هيچ کدام از اين دو گروه نميشود. مردم آزاری، هميشه مردم آزاری است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved