-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, June 18, 2002

چند روز پيش یکدفعه بفکرم رسيد که نکنه Michel de Montaigne فيلسوف قرن 16 فرانسه که Essays مجموعه نوشته های اوست، اولين وبلاگ نويس تاريخ باشه و ما غافل ايم. ... اول يک مطلب راجع به طرز نوشتن او پيدا کردم. بعد چند صفحه از رساله های او را ورق زدم، و اتفاقی به نوشته او "در باره آدمخوران" برخوردم. ... از قرار در آن سالها قضيه قبيله ای در سرزمين برزيل که مردمان بومی آن، بخاطر اعتقادات و مراسم جنگی، پس از شکست دشمن جسد مرده او را ميخوردند، موضوع داغی در اروپا بوده است. ... کسان ديگری هم در اين مورد نوشته اند. که دليل اين اهميت ربط پيدا ميکنه به دوره رنسانس و اکتشاف سرزمين های تازه و يافتن انسانهايی ناشناخته، با جوامع، ارزش ها، و فرهنگی متفاوت. ... ازقرار سه جوان از بوميان قبيله را به فرانسه می آورند. و مظاهر فرهنگی قرن شانزدهم اروپا را به آنها نشان ميدهند. اين بوميان حتی با شاه فقيد [فيليپ نهم] هم ملاقات و گفتگو ميکنند. Montaigne ميگويد، "درمقابل اين سئوال که چه چيز توجه تان را بيش از همه جلب کرد، آنان ميگويند دو چيز: يکی اينکه چرا بايد اين همه مرد جنگی از يک بچه اطاعت کنند [شاه]، و از بين خود کسی را بعنوان سرکرده انتخاب نميکنند. دوم اينکه برای آن دو غريب بود که دراين فرهنگ دارا و ندار، ... و غنی و فقير، چرا زيردستانی که از اين بيعدالتی رنج ميبرند، گلوی ثروتمندان را نميگيرند و خانه هايشان را به آتش نميکشند."
بحث او راجع به فرهنگ بوميان سرزمين های تازه جالب است، اگرچه در آن زمان موضوع بکر بوده و هنوز تجربه زيادی در مورد آن وجود نداشته است. ... مثلا ميگويد کدام بهتر است؟ کار آنها که بدن مرده ميخورند، يا کارهای ما، که در باره اش خوانده ايم و نمونه هايش هنوز در خاطره ها زنده است. کارهای ما که بدن زنده ای سرشار از احساس را بسنگ ميکشيم، شکنجه ميدهيم، ميسوزانيم، و جلو حيوانات می اندازيم، تازه آنچه آنها با دشمن جنگی خود ميکنند، ما با همسايگان و همشهريانمان ميکنيم. او همچنين راجع به سادگی، معصوميت، و تصنعی نبودن اين بوميان صحبت ميکند.
... و بالاخره طرز نگارش او هم جديد بوده، کسی جايی نوشته بود که essay نويسی را او شروع کرده است. رساله هايی آنالتيک اکثرا کوتاه، با تيترهايی بعضا تحريک آميز، و در مورد حال وهوا و افکار و تجارب شخص خودش. با زبانی غير رسمی، خودمانی و جذاب....
... خوب واسه همين فکر کردم اگراو هم به وبلاگ دسترسی داشت، ممکن بود عضو کلاب شود.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved