-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, June 05, 2002

کانال فيلم های کلاسيک آمريکا فيلم Once upon a time in America را نشان ميدهد، رابرت دو نيرو و جميزد وود، در فيلم سرجو لئونه که اسپاگتی وسترن های يکی دو دهه قبل همه کار اوست. ... چه فيلم جالبی، داستان پيدايش و از بين رفتن گانگسترهای يهودی-آمزيکايی از آغاز قرن پيش تا سالهای 60. ... اينهم يک سايت در باره فيلم. ... در ضمن اين فيلم 227 دقيقه است.
تصوير: روبرت دونيرو. او در اين فيلم نقش يکی از کاراکترهای اصلی را بازی ميکند.
در شروع فيلم او که پا به سن گذاشته، دريک شيره کش خانه، زير يک تاتر چينی در نيويورک، گيج اثرات ترياک است، که تلفن زنگ ميزند و او به ياد گذشته می افتد، از اينجا حوادث زندگی از کودکی تا به آن روز، بصورت فلاش بک تصوير ميشود.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved