-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, June 19, 2002

Pissarro, Camille | Red Roofs | 1877 | Oil on canvas | 54.5 x 65.6 cm | Musee d'Orsay, Paris
Pissarro در جنبش هنری امپرسيونيسم نقش کليدی داشت. او تنها نقاشی است که در همه 8 نمايشگاه امپرسيونيستی شرکت کرد. او از معتقدان جدی آزادی انديشه و بيان بود.
تصوير: "بام های سرخ" نقاشی کاميل پيسارو.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved