-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, June 15, 2002

Starbucks کمپانی معروف آمريکايی هدف بايکوت گروه های اعتراضی در 5 کشور عربی قرار گرفته است. نستله، کوکاکولا، جانسون و جانسون، و برگر کينگ نيز در ليست کمپانی های تحريم شده هستند. ... بدليل "احساسات هوادارانه از اسرائيل" و يا "همکاری نزديک با اين کشور". ... گزارش روزنامه اينديپندنت در اين زمينه.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved