-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, June 27, 2002

ديروز بالاترين دادگاه تجديد نظرغرب آمريکا که ايالاتی بزرگ نظير کاليفرنيا را پوشش ميدهد، شکايت يک شهروند آمريکايی را عليه کتگره آمريکا پذيرفت و صريحا اعلام کرد که عبارت "در سايه خدا" under God که در سال 1954 به متن "اعلام وفاداری" به آمريکا pledge of allegiance اضافه شده است، مغاير با قانون اساسی است و بايد حذف شود. اين شهروند آمريکايی به دادگاه شکايت کرده بود که چون او به خدا اعتقاد ندارد از اينکه دختر 8 ساله اش مجبور است در مدرسه دولتی، هنگام مراسم "اعلام وفاداری"، عبارت "در سايه خدا" را بشنود، ناراحت است، و اين، با اصل آزادی مذهب و جدايی دولت از مذهب مخالف است. سه قاضی اين دادگاه سانفرانسيسکو با اکثريت آرا رای دادند که حق با اوست و اصطلاح "زير سايه خدا" که در متن "اعلام وفاداری" نوشته شده، و سه چهار نسل آمريکايی با آن بزرگ شده اند، مغاير با قانون اساسی آمريکاست. اگر چه مطابق قانون شرکت در چنين مراسمی اجباری نيست وافراد در اين مورد کاملا آزاد هستند، اما اين شهروند آمريکايی ميگويد اين کافی نيست، چون دوست ندارد که چنين مسئله ای باعث جدا شدن دخترش از ديگر همکلاسی هايش گردد. او در عين حال ميگويد، اين شکايت به دختر 8 ساله اش ربطی ندارد، و اين حق قانونی خود او بعنوان يک پدر است که آنطور که ميخواهد فرزندش را تربيت کند.
وقتی که اين خبر اعلام شد، همه دستگاههای ارتباط جمعی آمريکا بسرعت موضوع را پوشش دادند، و اين موضوع به يک بحث عمومی در آمريکا تبديل شد. از جمله شنيدم که بعضی از سياستمداران اين رای را احمقانه خواندند. ولی از نظر من اين رای، جدا از معانی حقوقی يا عرفی آن بسيار شجاعانه است. اگر چه ديوان عالی ممکن است بزودی تفسير خود را بگويد، و مخالفت خود را با حذف عبارت "در سايه خدا" ابراز کند، اما بسيار جذاب است که ببينم قضاتی پيدا ميشوند که حاضرند به خاطر شکايت تنها يک شهروند، وقتی که فکر ميکنند حق با اوست، با صراحت وصداقت رای خود را اعلام کنند. حتی اگر اين امر از نظر اجتماعی و سياسی تا اين حد حساس باشد.
اين دادگاه بعد از ديوان عالی کشور، بالاترين مرجع تجديد نظر در غرب است. سه قاضی اين دادگاه، به پيشنهاد سه رئيس جمهور مختلف آمريکا در دوره های مختلف، با رای مجلس بخدمت گماشته شده اند.
:: ترجمه متن pledge of allegiance: "من وفاداری خود را به پرچم آمريکا که نماينده اين جمهوری است اعلام ميکنم، يک کشور زير سايه خدا، تفکيک ناپذير، با آزادی و عدالت برای همه". عبارت زير سايه خدا توسط کنگره آمريکا در سالهای ملتهب دوره جنگ سرد به اين متن اضافه شده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved