-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, July 04, 2002

گنبد پلاستيکی مجسمه مانند يک مسجد کوچک که توسط معمار مصری عبدالوحيد الوکيل طراحی شده و در عربستان نزديک جده در سال 1986 ساخته شده است.

اين معمار فرم ها را آزادانه در هم می آميزد، و با سبک بخصوص مجسمه مانند خود از پلاستيک طرح هايی بوجود می آورد که از نظر بصری بسيار خوش آيند است. اما بخاطر بی تفاوتی، فاصله گرفتن و حتی مغايرت با سنت های بکار رفته در اين گونه بنا ها، بعضی با احساس نامطلوب به کارهای وی برخورد ميکنند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved