-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, July 11, 2002

38 سال پيش mouse را دوگلاس انگلبرت ابداع کرد، و از سال 84 کامپيوترهای apple II به آن مجهز شد، و تا به امروز اين وسيله در کنار keyboard سنتی، مهم ترين طريق انتخاب و فرمان دادن به کامپيوتر بوده است. در اين مدت کوشش های علمی ديگری صورت گرفته، تا اين قدرت کنترل را بتوان با واسطه های ديگر، مثلا صدا و حرف زدن توسعه داد. اين کوشش ها نتيجه بخش بوده، اما هنوز نتوانسته اند جايگزين وسائل سنتی را در سطح وسيع بوجود بياورند. اما اکنون دانشمندان کالج سلطنتی لندن ميگويند که توانسته اند پيشرفت های زيادی در اين زمينه بکنند. البته تمرکز کار آنها بر روی کنترل دستگاه ها و انتخاب فرمان ها از طريق ديدن است. اين تکنولوژی eye-tracking نام دارد و بسرعت در حال توسعه است. به اين منظور، دانشمندان مطالعه جامعی در مقوله ديدن و تغييرات بسيار کوچک حرکت چشم صورت داده اند. آنها ميگويند، عمل نگاه کردن بسيار پيچيده است. مثلا اگر بخواهيد با ديدن عکس يک جمعيت، شخصی را که در آن ميان مشغول کار معينی، مثلا دست تکاندادن است را پيدا کنيد، مغز شما باندازه حل يک جدول کلمات متقاطع فعاليت صورت ميدهد. ...و با ثبت و مطالعه جزئيات اين فعاليتها، آنها در آستانه دست يابی به تحولی انقلابی در اين زمينه هستند که از جمله باعث بازنشستگی ماووس کامپيوتر خواهد شد. اينهم گزارشی در مورد تکنولوژی eye-tracking ... اميدوارم قبل از چلاق شدن افرادی مثل ما که بعد از پلک زدن، بيشترين کاری را که در روز انجام ميدهند، کليک کردن است، اين تکنولوژی ميوه بدهد. ... از قرار پزشکی [جراحی] و فعاليت هايی مثل رانندگی نيز، زمينه های ديگر استفاده از اين تکنولوژی هستند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved