-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, July 05, 2002

4 جولای سالگرد استقلال آمريکاست، و بسياری از مردم اين کشور مثل هر جای ديگر دنيا در مراسم متعددی از جمله رژه، آتش بازی، مهمانی و پيک نيک های مختلف شرکت ميکنند. و مثل هر جای ديگر دنيا پرچم رسمی کشور جزو تزئينات مهم در چنين مراسمی بحساب می آيد. بعضی بر سر در مغازه ها و منازلشان هم پرچم می آويزند. بخصوص بعد از وقايع سپتامبر گذشته که آمريکائی ها احساس کردند که بعنوان يک ملت تحت حمله قرار گرفته اند، در اين کشور ميهن پرستی و مضامينی از اين رديف مهم تر از گذشته جلوه کرده و حساسيت نسبت به نشانه های ملی، از جمله پرچم آمريکا بيشتر شده است. اما برخلاف بسياری از کشورها، هنوز آتش زدن پرچم آمريکا با قوانين جاری اين کشور مغايرتی ندارد. و کوشش های قانونی و قضايی که تاکنون برای ممنوعيت سوزاندن پرچم کشور و يا بی احترامی به آن صورت گرفته، يا از طرف ديوان عالی کشور رد شده است و يا سنای آمريکا با آن مخالفت کرده است. استدلال اين مراجع حقوقی و سياسی از درکی غيرمتعصبانه نسبت به اصل آزادی بيان برای شهروندان آمريکا، که در قانون اساسی پيش بينی شده سرچشمه ميگيرد. آنان ميگويند اگرچه با چنين رفتاری مخالف اند، اما اگر سوزاندن پرچم بعنوان ابراز احساسی اعتراضی و سياسی باشد، چنين کرداری در چارچوب اصل آزادی افراد در اعتراض سمبليک، مورد حمايت قانون اساسی است. مهمترين مورد قضايی که در سالهای اخير به اين بحث پرداخته، شکايت ايالت تکزاس عليه جانسون است. جانسون بخاطر سوزاندن پرچم آمريکا در مفابل گردهمايی انتخاباتی جمهوريخواهان تکزاس، در دادگاهی محلی محکوم شد. اما دادگاه تجديد نظر و بعدا ديوان عالی کشور با رد اتهامات عليه اين شهروند آمريکايی نظر دادگاه محلی را مردود دانست. هواداران تغيير قوانين در مورد آتش زدن پرچم، بعد از دلسردی از اظهار نظر دادگاه ها، فعاليت خود را متوجه مجلس کردند، و سعی کردند تا لوايحی در اين مورد در مجلس بتصويب برسانند، اما آنان هيچگاه موفق نشده اند آرا لازم را در سنای آمريکا برای چنين قوانينی کسب کنند. جريان يازده سپتامبر، عليرغم بسياری از محدوديت هايی که در اين کشور بوجود آورده، باعث تغيير آراء در اين مورد نشده است. بحث های موافق و مخالف راجع به آتش زدن پرچم آمريکا يکی از جالب ترين گفتگوهای حقوقی و سياسی در تفسير اصل آزادی بيان است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved